Strona główna » Regulamin
Kategorie
Bestsellery
Kontakt

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego BETA FH

 

I. Znaczenie pojęć Regulaminu sklepu internetowego BETA FH.

 
Definicje :

a) Sprzedającym (zamiennie: Usługodawcy) – rozumie się przez to właściciela sklepu internetowego BETA FH - przedsiębiorcę prowadzącego działalność pod firmą: Beta FH Anna Pezacka, adres do korespondencji:

 
ul. Mostowa 14,
80-778 Gdańsk
biuro@opakowaniebeta.pl

Numer NIP: 583-130-45-44

Numer REGON: 192978900,
 

będącego jednocześnie usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

 

b) Kupujący – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będącą osobami prawnymi, których przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje czynności bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą - składa Zamówienia Artykułów  zawiera Umowę Sprzedaży w sklepie internetowym BETA FH oraz korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Nie prowadzimy sprzedaży dla konsumentów.

c) Sklepie Internetowym BETA FH (zamiennie: Sklep, Sklep Internetowy) – rozumie się przez to serwis internetowy dostępny pod adresem www.opakowaniagdansk.pl,, www.opakowaniebeta.pl za pośrednictwem którego Kupujący dokonuje Zamówienia Artykułów, zawiera Umowę Sprzedaży w sklepie internetowym BETA FH oraz korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

d) System teleinformatyczny – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).

e) Umowa sprzedaży – rozumie się przez to umowę sprzedaży Artykułów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

f) Świadczenie usług drogą elektroniczną – rozumie się przez to wykonanie usługi przez Kupującego - świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Kupującego, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,

g) Konto - rozumie się przez to zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym BETA FH dotyczących Kupującego oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Kupujący może składać Zamówienia oraz zawierać Umowy Sprzedaży.

h) Regulamin – rozumie się przez to regulamin sklepu internetowego BETA FH będący jednocześnie regulaminem sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

i) Rejestracja – rozumie się przez to czynność techniczną, polegająca na założeniu przez Kupującego Konta w systemie teleinformatycznym sklepu internetowego BETA FH.

j) Artykuły – rozumie się przez to towary prezentowane w Sklepie Internetowym BETA FH, będące przedmiotem Umowy sprzedaży.

k) Zamówienie – rozumie się przez to oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży artykułów na odległość za pośrednictwem Sklepu BETA FH, określające rodzaj, liczbę i cenę

Artykułów.

l)  Dostawca – rozumie się jako firmę kurierską lub Pocztę Polską w zależności od wyboru Klienta.

ł)  Płatność - kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar wg jednej z poniższych form płatności - gotówka, przelew przedpłata, płatność przy dostawie.

 

II. Sklep Internetowy BETA FH prowadzi sprzedaż wyłącznie kupującym w rozumieniu definicji ujętej

    w punkcie I poz. a niniejszego regulaminu. 
 

III. Świadczenie usług drogą elektroniczną w Sklepie Internetowym BETA FH.

 

a) Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego BETA FH świadczy usługi drogą elektroniczną polegające w szczególności na umożliwieniu Kupującemu: założenia Konta w systemie teleinformatycznym sklepu internetowego BETA FH, składania Zamówienia dotyczącego artykułów wystawionych w sklepie, zawierania Umów sprzedaży artykułów na odległość oraz informowaniu Kupujących o artykułach dostępnych w Sklepie Internetowym.

b) Korzystanie z usług Sklepu Internetowego BETA FH możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa z włączonym JavaScript i Cookies: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej; Google Chrome w wersji 3.0 lub nowszej, przy czym minimalna rozdzielczość ekranu musi wynosić 1024 x 768 pikseli.

c) Nieprzestrzeganie zasad regulaminu przez Kupującego stanowi podstawę do zablokowania oferowanych usług.

d) W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną wskazanych w Regulaminie Kupujący ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

e) Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wykonywania Usługi, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu teleinformatycznego).

f) Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny: biuro@opakowaniebeta.pl. Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny Kupującego szczegółowy opis problemu oraz numer faktury zakupu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone przez Sprzedającego w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Kupującego, na co wyraża on zgodę.

 

IV. Zawieranie Umów sprzedaży artykułów w sklepie BETA FH.

 

a) W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy BETA FH należy wejść na stronę internetową www.opakowaniagdansk.pl, a następnie dokonać wyboru Artykułów dostępnych w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje.

b) Po złożeniu Zamówienia Artykułów, Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności:

 

1. Wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu BETA FH wraz z istotnymi elementami tego zamówienia,

2. Wiadomość e-mail informującą o realizacji wysyłki Artykułów po zaksięgowaniu wpłaty na koncie  Beta FH lub bezpośrednio po zakupie w przypadku wybrania płatności u Dostawcy.

 

c) Kupującemu przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. III lit. b pkt 2 Regulaminu. We wskazanym powyżej terminie Kupujący jest uprawniony do anulowania Zamówienia i powinien skontaktować się ze Sprzedającym pod adresem e-mail: biuro@opakowaniebeta.pl.

d) W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Artykułów zostanie zrealizowana nie później niż w terminie jednego miesiąca kalendarzowego licząc od dnia otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. III lit. b pkt 1 Regulaminu.

e) Sprzedający dostarczy zamówione Artykuły przesyłką przez wybranego przez Kupującego Dostawcą pod wskazany przez Kupującego adres znajdujący się na terenie Polski.

f) Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane przez Sprzedającego podczas procesu składania Zamówienia.

g) Informacja o dostępności Artykułów jest wskazywana każdorazowo przy danym Produkcie na stronie Sklepu Internetowego.

h) W celu realizacji Zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację:

1) nazwę firmy, 

2) adresu (ulica, nr lokalu, kod pocztowy),

3) numeru NIP,

4) innych niezbędnych danych wskazanych przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym BETA FH

5) numeru aktualnego telefonu,

6) imię i nazwisko osoby zamawiającej.

i) Zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego opisy artykułów, ich parametry, wymiary oraz ceny, stanowią dla Kupującego zaproszenie do zawarcia umowy. 

j) Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem że zamówione Artykuły będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Artykułu, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o jego braku Zamówienia z powodu braku Artykułów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Artykułów lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia Kupujący otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonej przez siebie kwoty jeżeli dokonał już przelew na konto Beta FH.

k) Przy odbiorze przesyłki z zamówionymi Artykułami, Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia: uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki, niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, uprawniony jest do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

 

V. Ceny i faktury w sklepie internetowym BETA FH.

 

a) Ceny Produktów podawane są w złotych polskich. Podana jest cena netto oraz cena brutto zawierają podatek od towarów i usług VAT.

b) Ceny produktów wskazane w sklepie internetowym BETA FH nie zawierają kosztów dostawy.

c) W przypadku Umowy sprzedaży Produktu zawartej poprzez Sklep Internetowy BETA FH Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny przelewem bankowym na konto wskazane w wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. III lit. b pkt 1 Regulaminu lub przy odbiorze przesyłki dostawcy.

d) Do każdego produktu dołączany jest faktura, będąca potwierdzeniem zrealizowanego zamówienia.

 

VI. Gwarancje

 

Artykuły posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

Okres gwarancji to dwanaście miesięcy chyba, że jest ograniczony przez datę przydatności do użycia.

Datą, od której obowiązuje gwarancja, jest data wystawienia dokumentu sprzedaży.

Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. W przypadku konieczności wysłania sprzętu do specjalistycznych serwisów okres naprawy może zostać wydłużony do 28 dni roboczych jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu do BETA FH

Uszkodzony towar , w zależności od sposobu dostawy , odbieramy własnym transportem lub za pośrednictwem firm kurierskich na własny koszt . Przesyłka musi zawierać dokument zakupu, szczegółowy opis usterki, dane Kupującego i dane kontaktowe ( telefon, email). BETA FH zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej z uwagi na niedopełnienie przez Nabywcę niniejszych warunków gwarancji. Po dokonaniu naprawy lub wymiany na nowy produkt zostanie odesłany na koszt BETA FH.

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia .
Gwarancją nie są objęte:

- Uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia i wywołane nimi wady,

-Produkty ulegające naturalnemu zużyciu,

-Uszkodzenia spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem lub konserwacją,

-Uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek, lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Nabywcę lub osoby trzecie,

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji jest niemożliwe, z przyczyn, za które BETA FH nie ponosi odpowiedzialności, niniejsza gwarancja wygasa.

Niniejsza gwarancja udzielana jest wyłącznie Nabywcy określonemu w niniejszych warunkach gwarancyjnych i nie jest przenoszona na osoby trzecie. BETA FH nie jest zobowiązany do usunięcia wady, jeśli niniejszy dokument gwarancyjny zostanie przedstawiony przez inną osobę niż Nabywca..

Nabywca akceptuje warunki niniejszej gwarancji z chwilą podpisania dokumentu sprzedaży i odebrania towaru.

 

VII. Niezgodność towaru z Umową sprzedaży

 

a) Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru zakupionego przez Konsumenta z umową sprzedaży, na zasadach i warunkach wskazanych w ustawie. 

b) Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można przesyłać na adres:

BETA FH

ul. Mostowa 14,
80-778 Gdańsk
 

VIII. Odstąpienie od Umowy zawartej na odległość

 

a) Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży Produktów na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając w terminie czternastu dni stosowne oświadczenie na piśmie, przesłane na adres:

Beta FH
ul. Mostowa 14,
80-778 Gdańsk 

b) Termin czternastodniowy o którym mowa powyżej, w którym Kupujący może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu Kupującemu.

c) W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupijący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. 

d) Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

e) Kwota zwroty będzie pomniejszona o koszt wysyłki towaru do Kupującego

f) Koszty odesłania Produktu ponosi Kupujący.

g) Przykładowy formularz zwrot towar

 
IX. Prawa autorskie
 

Prawa do treści udostępnianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego BETA FH, w szczególności: nazwa Sklepu (słowny znak towarowy BETA FH), logo sklepu(słowno-graficzny znak towarowy BETA FH), wchodzące w jego skład elementy graficzne, zdjęcia, podlegają ochronie prawnej i przysługują wyłącznie Sprzedającemu.

 

X. Postanowienia końcowe

 

a) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).

b) Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

c) Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

d) Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich umieszczenia na stronie internetowej Sklepu.

e) Regulamin ten obowiązuje wszystkich Kupujących od dnia 04 lipca 2014 r.

 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu