Strona główna » RODO
Kategorie
Bestsellery
Kontakt

RODO

Administrator danych osobowych

Firma Handlowa BETA Anna Pezacka, ul Mostowa 14, 80-778 Gdańsk ( Beta FH )

Dane kontaktowe

E-mail: biuro@opakowaniebeta.pl

Tel. 583249855

adres pocztowy: Firma Handlowa Beta Anna Pezacka ul. Mostowa 14 80-778 Gdańsk Powyższe dane są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych Źródło danych osobowych

Dane osobowe mogą pochodzić zarówno ze źródła pierwotnego (od Ciebie samego), jak również ze źródła wtórnego (od podmiotu trzeciego, np. z ogólnodostępnych baz danych czy rejestrów).

Podałeś nam swoje dane osobowe:

 • w ramach prowadzonej z nami korespondencji,
 • w związku z realizacją usług.

W ramach zawartych umów z naszymi Klientami, uzyskujemy Twoje dane osobowe w sposób pośredni. Staramy się przetwarzać jedynie Twoje zwykłe dane osobowe. Dane osobowe pozyskujemy również z ogólnodostępnych baz danych, rejestrów (tzw. źródła publiczne).

Cele i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do zawarcia, a następnie wykonania umowy zawartej z Tobą albo administratorem lub podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe – w tym do:

 • przedstawienia, przesłania lub omówienia oferty handlowej,
 • kontaktu w celu ustalenia warunków sprzedaży,
 • wykonania usługi sprzedaży,
 • ustalenia sposobu dostawy,
 • przekazanie danych firmom kurierskim w celu wykonania dostawy .
 • Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
 • podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • obsługa Twojej korespondencji, w szczególności przez formularz kontaktowy dostępny na stronie Beta FH : www.opakowaniebeta.pl,
 • windykacja należności
 • prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych, arbitrażowych, mediacyjnych i innych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Beta FH obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 • spełnienie wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowości,
 • spełnienie wymogów wynikających z innej sprawozdawczości.

 

 

Obowiązek podania danych osobowych

W zależności od nawiązanej relacji z Beta FH wymagamy podania przez Ciebie - nazwy firmy, adresu e-mail, numeru kontaktowego telefonu, numeru NIP oraz adresu do korespondencji czy adresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.:

 • ze względów rachunkowych lub podatkowych,

 

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli nawiązać z Tobą żadnych relacji, w tym biznesowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie, może to skutkować zaprzestaniem świadczenia usług sprzedaży, względnie niezałatwieniem sprawy, z którą się zwracasz do Beta FH.

Cofnięcie zgody

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail, telefonicznie lub pisemnie informację o jej cofnięciu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może skutkować zaprzestaniem świadczenia usługi sprzedaży, względnie niezałatwieniem sprawy, z którą się zwracasz do Beta FH.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych. Dodatkowo jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez Beta FH są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia.

Masz prawo:

 • żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Beta FH,
 • do otrzymania od Beta FH Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody Twojej lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami,
 • aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływa, chyba, że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub wyraziłeś wcześniej na to wyraźną zgodę.

 

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać w siedzibie Beta FH, przez telefon, za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@opakowaniebeta.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody.

Pamiętaj, że w przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji.

Pamiętaj, że na podstawie art. 14 ust. 5 RODO Beta FH zwolniona jest z obowiązku informacyjnego w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, w zakresie w jakim dane osobowe muszą zostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej.

Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Beta FH Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sprzeciw w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie :

 • organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Beta FH przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji świadczenia usług sprzedaży i spedycji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z realizacją tychże świadczeń. Dodatkowo, dane mogą być przechowywane przez Beta FH dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa liczony od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Beta FH zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).

Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób automatyczny

Beta FH nie przetwarza Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu